Voorwaarden

De Voorwaarden bestaan uit 1. de Gebruiksvoorwaarden van de website en 2. de Algemene Leveringsvoorwaarden van PassieWebsite.

In deze Voorwaarden, waaronder de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Leveringsvoorwaarden, betekenen:

“PassieWebsite”: het bedrijf van Yvonne Olsthoorn-Melenhorst, dat als deze handelsnaam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder de maatschap PROquint Maatschap, alsmede Yvonne Olsthoorn-Melenhorst, de eigenaar van dit bedrijf, en degenen met wie zij samenwerkt bij de uitoefening van dit bedrijf;

“Yvonne Olsthoorn-Melenhorst”: de natuurlijke persoon met deze naam, eigenaar van PassieWebsite en van www.passiewebsite.com;

“www.passiewebsite.com”, “de(ze) site” of “de(ze) website”: de website www.passiewebsite.com van Yvonne Olsthoorn-Melenhorst die de dienstverlening en informatie door PassieWebsite weergeeft.

De Vrijwaringsverklaring en ons Privacybeleid maken onderdeel uit van deze Voorwaarden.

Bij vragen over de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Leveringsvoorwaarden kun je je wenden tot info@passiewebsite.com.

Klik op tab 1 voor de Gebruiksvoorwaarden van deze website en op tab 2 voor de Algemene Leveringsvoorwaarden van PassieWebsite:

1_Gebruiksvoorwaarden Website

Gebruiksvoorwaarden Website

De Gebruiksvoorwaarden regelen jouw gebruik van deze website www.passiewebsite.com. Door op de site te surfen ga je met de Gebruiksvoorwaarden akkoord. Bij onverenigbaarheid van de Gebruiksvoorwaarden met ander toepasselijk recht prevaleren de Gebruiksvoorwaarden.

 1. Auteursrecht en merkrecht
De inhoud van de site staat onder het auteursrecht en merkrecht van Yvonne Olsthoorn-Melenhorst, eigenaar van PassieWebsite. Zij heeft het alleenrecht op teksten, merknaam, logo’s, graphics en afbeeldingen, tenzij anders vermeld. U als bezoeker gebruikt deze uitsluitend voor uw persoonlijke, interne doeleinden en overeenkomstig de wet.

 1. Hacking en gedrag
Je mag de site en wat daarop staat niet benaderen door het omzeilen van de veiligheidsvoorzieningen en van de normale toegangsweg.
Je mag je, bij het benaderen en verlaten van en het verblijven op de site, niet voordoen als iemand anders en evenmin aan de onderliggende computercodes zitten. Je mag het gebruik door andere bezoekers van de site niet storen, in gevaar brengen of onaangenaam maken, door welke handeling dan ook. Je respecteert ieders privacy en maakt geen gebruik van de persoonlijke gegevens van anderen, tenzij de site dit uitdrukkelijk toestaat. Je geeft geen valse informatie op. Je maakt geen commercieel gebruik van de site en van wat je op de site vindt; pas na rechtmatige levering door PassieWebsite ben je commercieel gerechtigd tot het geleverde. Je bent, gedraagt en uit je beleefd, netjes en vriendelijk. Je houdt je aan de wet en het recht, zowel die op deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn als aan de wet en het recht van het land waar jij gevestigd bent. Bij onverenigbaarheid prevaleert het Nederlands recht en het in Nederland van kracht zijnde Europees recht. PassieWebsite behoudt zich alle rechten voor dit alles te onderzoeken en er actie op te ondernemen, zonder daartoe verplicht te zijn.

 1. Aansprakelijkheid en prudentie
PassieWebsite monitort de inhoud van de site zo goed mogelijk op overeenstemming met de toepasselijke wet en het recht en met de doelstellingen en het werkveld van www.passiewebsite.com. PassieWebsite aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor wat anderen buiten deze monitoring om op de site zetten, in welke vorm dan ook. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor wat er op deze site staat, noch voor jouw toepassing daarvan. Hoewel alle zorg is besteed aan het gebruiksvriendelijk, bruikbaar en doelmatig zijn van ons aanbod, kan ook de gemonitorde inhoud op de site imperfect, verouderd of fout zijn, zonder dat dit is bedoeld. Je kunt daarom aan de inhoud en opzet van onze website www.passiewebsite.com geen rechten ontlenen. Bij klachten of opmerkingen kun je je wenden tot support@passiewebsite.com. Wij zullen zo goed mogelijk proberen aan je gerechtvaardigde wensen tegemoet te komen. Wij geloven zelf in onze dienstverlening en producten, deze zijn degelijk en vele malen getest, dus we denken jou er een dienst mee te bewijzen. Ook hebben we veel ervaring in het omgaan ermee. Maar een garantie op perfectie, vooruitgang of passendheid voor jouw situatie kunnen wij je niet geven. Wel zullen we altijd het beste voor en met jou en jouw situatie nastreven. Daar zullen we in onze communicatie met jou zo mogelijk aandacht aan besteden.
Eventuele inhoud van derden op de site valt onder het auteursrecht en merkrecht van deze derden. Ook deze inhoud mag je niet vrij gebruiken. Links naar de websites van derden staan er als dienstverlening aan jou en PassieWebsite is niet verantwoordelijk voor de inhoud en links die op deze andere sites te vinden zijn.
De Vrijwaringsverklaring en het Privacybeleid van deze site zijn altijd, en met name hier, van toepassing.

 1. Vrijwaring
Je vrijwaart PassieWebsite, www.passiewebsite.com, Yvonne Olsthoorn-Melenhorst en degenen met wie zij rechtmatig gelieerd is/zijn van alle kosten, schaden, interessen, aanspraken en acties door jou of anderen die ontstaan, ontstaan zijn of zullen ontstaan door of mede door jouw gebruik en/of opvatting van:
 1. onze website www.passiewebsite.com, haar inhoud en de inhoud van derden die erop te vinden is, en/of
 2. door ons geleverde diensten en producten, behoudens onze verantwoordelijkheid volgens de wet en het recht.
De Vrijwaringsverklaring en het Privacybeleid van deze site zijn altijd en ook hier van toepassing.
Bij vragen of opmerkingen over onze website en door ons geleverde diensten en producten kun je je wenden tot support@passiewebsite.com.

 1. Schending
Schending van de Gebruiksvoorwaarden kan leiden tot het ontzeggen van de toegang tot de site zonder voorafgaande waarschuwing. Bij achterwege blijven van handhaving blijven de Gebruiksvoorwaarden onverkort van kracht.

 1. Wijzigingen
PassieWebsite kan de site, de inhoud daarvan en de Gebruiksvoorwaarden wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 1. Toepasselijk recht en forumkeuze
Op de Gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht alsmede het in Nederland van kracht zijnde Europees recht van toepassing. Bij onverenigbaarheid van de Gebruiksvoorwaarden met ander toepasselijk recht prevaleren onderhavige Gebruiksvoorwaarden. Ingeval van juridische actie is de rechtbank in Haarlem, of anders de bevoegde rechter in Amsterdam, bevoegd.

Voor de Algemene Leveringsvoorwaarden van PassieWebsite klik op tab 2 hiervoor.

2_Algemene Leveringsvoorwaarden PassieWebsite

Algemene Leveringsvoorwaarden PassieWebsite

De Algemene Leveringsvoorwaarden regelen:

a) de opdrachten die Yvonne Olsthoorn-Melenhorst, eigenaar van PassieWebsite (hierna in deze hoedanigheid: ‘de opdrachtnemer’) ten behoeve van een of meerdere website(s), video(‘s), e-boek(en), advertentiefoto(‘s) en/of marketing op afspraak verricht; en
b) de verkoop van aan de dienstverlening uit a) van dit artikel gerelateerde zaken en van marketingproducten en daaraan gerelateerde zaken door Yvonne Olsthoorn-Melenhorst, eigenaar van PassieWebsite (hierna in deze hoedanigheid: ‘de verkoper’).

U gaat met deze Algemene Leveringsvoorwaarden akkoord door afspraken met haar te maken over een opdrachtverlening en/of door van haar te kopen.

 1. Opdracht, opdrachtnemer en opdrachtgever
In deze Algemene Leveringsvoorwaarden betekenen de volgende termen:
“opdracht”: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;
“opdrachtnemer”: de (rechts)persoon die de (overeenkomst van) opdracht bij de opdrachtgever uitvoert; in dit geval is dat Yvonne Olsthoorn-Melenhorst gevestigd te Bloemendaal;
“opdrachtgever”: de (rechts-)persoon die met opdrachtnemer is overeengekomen een opdracht als hiervoor bedoeld onder a) te (doen) verrichten.
“opdracht”: de overeenkomst van opdracht inhoudende het verrichten van taken en werkzaamheden als ontwerper en/of bouwer en/of samensteller van één of meerdere websites c.q. website-onderdelen, video’s, e-boeken, advertentiefoto’s en/of marketingstrategieën, met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en uitvoeringshandelingen.

2. Discretionaire bevoegdheid
1. Opdrachtnemer neemt via de webshop alleen nieuwe opdrachten aan. Opdrachtgever kan ook buiten de webshop om offerte vragen voor het maken van een website, video, e-boek, advertentiefoto en/of poster, alsook voor onderhoud en/of herziening van een website, eenmalig of op basis van een abonnement. Opdrachtnemer beoordeelt alle opdrachten, waaronder die voor uitbreiding(en), verandering(en) of redo’s (totale herziening) op de onderhavige Voorwaarden en op redelijkheid, billijkheid en de eigen werklast en mogelijkheden. Hierover wordt duidelijk gecommuniceerd met de opdrachtgever en zo nodig, op basis van deze beoordeling, een eventueel betaalde opdrachtsom teruggestort, een en ander op de voet van de artikelen 7 en 9.
2. Opdrachtnemer neemt alleen nette en goede opdrachten aan, uitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer. Opdrachten die verband houden met of inhoudelijk pornografisch (soft en/of hard), gewelddadig en/of ander misdadig en/of onderdrukkend dan wel discriminerend en/of normvervagend materiaal overbrengen of dit impliciet steunen of accepteren, worden niet aangenomen. Indien een dergelijk expliciet of impliciet karakter van de opdracht tijdens het uitvoeren van de opdracht aan opdrachtnemer duidelijk wordt, worden de werkzaamheden per onmiddellijk gestaakt, wordt de opdracht beschouwd als nooit te hebben bestaan (zoals bij het wettelijke ‘verborgen gebrek’), zo nodig aangifte gedaan en worden schadeprocedures in gang gezet.

3. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade van de opdrachtgever en derden, mede inbegrepen bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade, winstderving, teleurgestelde verwachtingen en (andere) immateriële schade, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer. De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht de schade door grove schuld ongedaan te maken.
De Vrijwaringsverklaring maakt onderdeel uit van deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

4. Overmacht, niet verwijtbaar aan tegenpartij
1.a. Opschorting Indien de opdrachtnemer door overmacht, die niet veroorzaakt wordt door de wederpartij, niet aan de opdracht kan voldoen, wordt deze opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
b. Opzegging of inkorting Indien de overmachttoestand meer dan drie maanden duurt is opdrachtgever gerechtigd de opdracht op te zeggen of gedeeltelijk in te korten. Art. 7 lid 2 onder c is van overeenkomstige toepassing.
c. Transparantie De opdrachtnemer en opdrachtgever zullen elkaar zo spoedig en gedetailleerd mogelijk op de hoogte brengen van een (mogelijke) overmachttoestand c.q. van een (mogelijke) opzegging of (mogelijke) inkorting na drie maanden overmachtstoestand.
2. Voor overmacht door toedoen van de wederpartij geldt artikel 7 lid 4.

5. Uitvoering van de overeenkomst
De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd door en/of vanwege de opdrachtnemer. De opdrachtnemer bepaalt de wijze van uitvoering. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden, na overleg met de opdrachtgever onder inachtneming van een kwaliteitsgarantie, te laten verrichten door anderen.

6. Geheimhouding en exclusiviteit
Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens en/of op grond van haar discretionaire bevoegdheid bedoeld in art. 2 lid 2 van deze Algemene Voorwaarden, voor het overige verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die haar door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en door verwerking daarvan verkregen  resultaten. Opdrachtnemer heeft het recht de opdracht, opdrachtgever – eventueel anoniem of via initialen – en de opdracht te noemen in haar curriculum vitae, op haar website en in haar marketing.

7. Opschorting en (voortijdige) beëindiging
1. Beëindiging van rechtswege a. De opdracht eindigt van rechtswege door het uitvoeren van de wederzijdse verplichtingen, of na het verstrijken van de met de opdrachtgever overeengekomen contractperiode, zonder dat opzegging door een van de partijen is vereist.
b. Opdrachtnemer bepaalt ingeval van achterwege blijven van overeenstemming hierover wanneer de opdracht van rechtswege is beëindigd.
c. Wil opdrachtgever na oplevering toch meer of anders, dan kan deze aanvullende offerte vragen. In het geval van een website of webshop kan opdrachtgever daarmee zelf verder na oplevering. Opdrachtnemer’s webwinkel is bedoeld voor nieuwe opdrachten, niet voor aanvullingen of veranderingen van andere opdrachten, die daarom niet altijd gehonoreerd zullen worden, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1.
2. a. Beoordelingstijd en eenzijdige opzegging Opdrachtnemer kan zonder opgave van redenen de opdrachtverlening eenzijdig opzeggen voordat de feitelijke werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht een aanvang hebben genomen, dat laatste ter beoordeling van opdrachtnemer, mits de termijn tussen opdrachtverlening en opzegging niet meer dan 30 dagen bedraagt (beoordelingstijd).
b. Bedenktijd en eenzijdige opzegging Een (mogelijke) opdrachtgever kan zonder opgave van redenen de opdrachtverlening eenzijdig opzeggen, mits de termijn tussen opdrachtverlening en opzegging niet meer dan 48 uur bedraagt (bedenktijd).
c. (Verwijtbare) overmacht en eenzijdige opzegging Elk der partijen kan, met opgave van redenen, de opdrachtverlening eenzijdig opzeggen, mits de grond voor de opzegging is dat de overeengekomen en/of bijbehorende handelingen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tijdens de uitvoering van de opdracht door overmacht, al of niet ontstaan door toedoen van de wederpartij, niet worden mogelijk gemaakt of onevenredig gehinderd. De partij die op deze grond wil opzeggen dient eerst over te gaan tot opschorting, om de wederpartij de mogelijkheid tot herstel te geven. Bij overmacht verwijtbaar aan de wederpartij geschiedt de opschorting op de voet van lid 4 van dit artikel; bij overmacht van buitenaf geschiedt de opschorting op de voet van artikel 4 van deze Voorwaarden.
d. Transparantie Eenzijdige opzegging geschiedt per brief, email, telefoon, Whatsapp en/of op de daarvoor bestemde plaats op de website van de in onderling goedvinden gekozen intermediaire instantie.
3. Voortijdige beëindiging in onderling goedvinden De opdracht kan in onderling goedvinden voortijdig worden beëindigd. Beëindiging in onderling goedvinden dient altijd te worden voorafgegaan door wederzijds overleg, digitaal of per brief.
4. Opschorting bij in gebreke blijven De uitvoering van de opdracht kan worden opgeschort indien één van beide partijen (opdrachtgever of opdrachtnemer) in gebreke blijft – in dit artikellid verwijtbaar aan de wederpartij, in tegenstelling tot in artikel 4 – aan de verplichtingen te voldoen die uit de opdracht en de mondelinge, schriftelijke of digitaal gesloten overeenkomst voortvloeien. De opschortingstermijn bedraagt dan minimaal 24 uur en maximaal 30 dagen. Binnen die termijnbegrenzing zijn partijen vrij de duur van de opschorting in onderling goedvinden te bepalen. Bij gebreke van overeenstemming daarover bepaalt opdrachtnemer de duur van de opschorting. Na verloop van de bepaalde duur van de opschorting kan de uitvoering van de opdracht worden voortgezet of kan de opdracht worden opgezegd op de voet van de leden 2.c, 2.d of 3 van dit artikel.
5. Artikel 9 is van toepassing.
6. Wilsgebrek Eén en ander is anders in het geval van art. 2 lid 2 van deze Algemene Voorwaarden, wanneer de opdracht blijkt nooit te hebben bestaan, er dus ook geen sprake van (be)ëindiging van een opdracht is en er herstel in de oude toestand, materieel zowel als immaterieel, moet plaatsvinden.

8. Honorarium
1. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de opdracht.
2. Het honorarium wordt berekend met inachtneming van de overeengekomen opdrachtsom dan wel het overeengekomen tarief indien er sprake is van een abonnement.
3. Het honorarium is vooraf verschuldigd: de opdrachtsom ineens voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht, het tarief voorafgaande aan de periode waarin de werkzaamheden plaats zullen vinden.

9. Betalingen
1. De opdrachtgever dient binnen uiterlijk 30 dagen na het verrichten van de opdracht de aan hem of haar in rekening gebrachte nog verschuldigde honoraria alsmede commissies, vergoedingen, kosten, schaden en interessen die uit de opdracht voortvloeien te voldoen aan de opdrachtnemer.
2. Bij overschrijding van deze termijn is het bedrag onmiddellijk opeisbaar. De gederfde rente evenals de incassokosten zijn in dat geval voor rekening van de opdrachtgever.
3. Alle betalingen dienen zonder enige korting te geschieden op een door de opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
4. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van zijn of haar betalingsverplichtingen noch tot compensatie, tenzij de wet een dergelijk recht dwingend voorschrijft.
5. a. De opdrachtnemer hanteert een “No Refund” policy: is de afgesproken opdracht gedaan, dan wel zijn de voor een periode afgesproken werkzaamheden gedaan ingeval van een abonnement, dan krijgt de opdrachtgever geen geld terug.
b. Dit is anders indien ofwel:
 • opdrachtgever opzegt binnen de bedenktijd van artikel 7 lid 2 onder b voor een opdrachtverlening, of uiterlijk 24 uur voor ingang van de nieuwe periode ingeval van een abonnement, per brief (aankomsttheorie), email, Whatsapp of op de bestemde plaats op de website van de in onderling goedvinden gekozen intermediaire instantie, ofwel:
 • de opdracht met onderling goedvinden wordt beëindigd op initiatief van opdrachtgever en de beëindiging plaatsvindt binnen de bedenktijd van artikel 7 lid 2 onder b voor een opdrachtverlening ineens, of uiterlijk 24 uur voor ingang van de nieuwe periode ingeval van een abonnement, ofwel:
 • de opdracht met onderling goedvinden wordt beëindigd op initiatief van opdrachtnemer en de beëindiging plaatsvindt binnen de beoordelingstijd van artikel 7 lid 2 onder c ingeval van een opdrachtverlening ineens, of uiterlijk 24 uur voor ingang van de nieuwe periode ingeval van een abonnement.

In deze gevallen krijgt opdrachtgever het eventueel betaalde voor de opdracht, c.q. het betaalde voor de nieuwe periode ingeval van een abonnement, wel terug. De betalingen voor eerdere periodes van een abonnement vallen onder het ‘No Refund’ beleid: deze worden nooit terugbetaald.

6. a. In het uitzonderlijke geval van beëindiging van de opdracht tijdens de uitvoering van de opdracht, zonder dat deze is afgerond (voortijdige beëindiging), is opdrachtgever de helft van het afgesproken opdrachtbedrag verschuldigd, ongeacht aan wie of wat het beëindigen eventueel te wijten zou zijn. In het geval van een abonnement betreft dit uitsluitend de helft van het actuele periodebedrag dat betaald is terwijl tijdens deze periode het gehele abonnement wordt beeindigd.
b. Opdrachtnemer is in geval van voortijdige beëindiging gerechtigd het reeds gedane werk voor de opdracht, of voor de actuele periode ingeval van een abonnement, weer weg te halen, zodat van deze route geen financieel en/of zakelijk misbruik wordt gemaakt.
7. Dit is een andere grondslag dan in het geval van art 2 lid 2 van deze Algemene Voorwaarden, wanneer er geen opdracht blijkt te zijn geweest en alles in de oude toestand dient te worden hersteld, eventueel inclusief schadevergoedingen en maatregelen wegens materiële en/of immateriële schade.

10. Wijzigingen
De opdrachtnemer kan de website www.passiewebsite.com, de inhoud daarvan en de Algemene Leveringsvoorwaarden wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Heeft u al afspraken over een opdracht gemaakt, dan hoort u tijdig van voor u relevante wijzigingen. Op dat tijdstip verleende opdrachten blijven in redelijkheid in stand.

11. Toepasselijk recht en forumkeuze
Op de Algemene Leveringsvoorwaarden is het Nederlands recht alsmede het in Nederland van kracht zijnde Europees recht van toepassing. Bij onverenigbaarheid van de Algemene Leveringsvoorwaarden met ander toepasselijk recht prevaleren onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden. Ingeval van juridische actie is de rechtbank in Haarlem, of anders de bevoegde rechter in Amsterdam, bevoegd.
12. Uitbreiding geldigheid naar Koop
Ingeval er sprake is van koop en verkoop van websites, video’s, e-boeken, advertentiefoto’s en/of gerelateerde producten en marketingproducten, op deze website, en die PassieWebsite dus niet in opdracht heeft gemaakt of samengesteld, zijn onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden mutatis mutandis van toepassing op de koopovereenkomst.

Voor de Gebruiksvoorwaarden van deze website klik op tab 1 hiervoor.


Deze Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 19-02-2024.

Copyright PassieWebsite. Neem contact op als je geïnteresseerd bent in deze Voorwaarden.