Privacybeleid

Bedankt voor het gebruik maken van de website en diensten van PassieWebsite!
Uw privacy staat bij ons hoog in het vaandel.

Het Privacybeleid geeft u inzicht in welke informatie van u bij ons bekend wordt of zou kunnen worden, hoe wij daarmee omgaan en welke keuzes u heeft.
Het Privacybeleid maakt onderdeel uit van de Voorwaarden.

 1. Terminologie
In dit Privacybeleid betekenen de termen:
“AVG”: de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming;
“de site” of “de website”: de website www.passiewebsite.com;
“EU”: Europese Unie;
“Voorwaarden”: de Algemene Leveringsvoorwaarden PassieWebsite en de Gebruiksvoorwaarden van deze website, zoals te vinden op de pagina Voorwaarden (link);
‘wij’ en ‘ons’: PassieWebsite, zijnde Yvonne Olsthoorn-Melenhorst en degenen met wie zij samenwerkt onder deze handelsnaam ter uitvoering van opdrachten, ter verschaffing van informatie, tot levering van producten, tot het operationeel houden en onderhouden van de site en/of tot het in stand houden en verder ontwikkelen van haar bedrijfsvoering.

 1. Algemene Verordening Gegevensbescherming
In 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG geldt rechtstreeks zowel voor ingezetenen in de lidstaten van de Europese Unie (EU) als voor diegenen buiten de EU die gegevens van ingezetenen binnen de EU verkrijgen en/of houden en/of er toegang toe hebben.
Uw gegevens als ingezetene van de EU worden beschermd en degenen die ze opslaan, houden en/of er toegang toe hebben communiceren hier helder en duidelijk over, ook als dit opslaan, houden en/of de toegang ertoe buiten de EU plaatsvindt.
Dit Privacybeleid is opgesteld met in achtneming van de AVG.

 1. Informatie-overdracht
a. Door gebruik te maken van de website en de diensten en producten van Yvonne Olsthoorn-Melenhorst, handelend onder de handelsnaam PassieWebsite, stelt u haar en degenen met wie zij samenwerkt automatisch in staat uw informatie in ontvangst te nemen en op te slaan. PassieWebsite gaat met uw informatie vertrouwelijk om en bewaart deze op een veilige plek.
b. Zakelijke partners en service providers (bv voor hosting, onderhoud, veiligheid, optimalisatie, analyse en rapportage) met wie Yvonne Olsthoorn-Melenhorst kan samenwerken ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, krijgen via hun eigen werkprocessen slechts toegang tot uw gegevens voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de uitvoering van de samenwerking, opdracht en/of services waarvoor zij gecontracteerd zijn. Voor zover zij toegang hebben en u ingezetene bent van de EU vallen deze partijen rechtstreeks onder de AVG en behoren zij, via hun privacybeleid en gevalideerde werkprocessen, u de in de AVG vervatte bescherming en transparantie te geven.

 1. Persoonlijk gegeven informatie
Directe informatie betreft in de meeste gevallen persoonlijk doorgegeven contactinformatie en locatie-informatie. U geeft uw directe informatie vrijwillig als u zich opgeeft voor diensten of producten, door het invullen van een contactformulier, door vragen van onze kant te beantwoorden of door op een andere manier contact op te nemen en te onderhouden. Deze manier van informatie-overdracht is gebruikelijk in het normale verkeer tussen mensen, over het internet en in zakelijk verkeer en is primair een kwestie van onderling vertrouwen.
Wij ontvangen gegevens van u wanneer u belt, schrijf, emailt, een formulier invult, een bankoverschrijving doet of anderszins met ons contact heeft. De gegevens die wij van u krijgen gebruiken wij alleen voor het beantwoorden van uw vraag of opmerking, voor het leveren van overeengekomen diensten en producten en voor het geven en vragen van informatie die met de contacten, diensten en producten samenhangt.

Gegevensopslag
Wij slaan uw directe gegevens, verkregen door rechtstreeks contact, digitaal op of laten deze digitaal opslaan in bestanden die bewaard worden:
 • bij erkende emails, sms en andere digitale berichten verzendende instanties,
 • en/of in een beveiligd digitaal bestand op het internet, toegankelijk via personal computers en/of via bedrijfscomputers van in gegevensopslag professioneel gespecialiseerde bedrijven.
Deze opslag gaat veelal automatisch, is gebruikelijk in het digitale verkeer en dient de normale uitoefening van onze bedrijfsactiviteiten.
Wij delen deze gegevens niet met derden en bewaren deze gegevens tot maximaal 5 jaar nadat het laatste contact heeft plaatsgevonden. Daarna vernietigen wij uw gegevens.

Inzage
U heeft het recht inzage te krijgen in de gegevens die wij van u bewaren of laten bewaren. U kunt wijzigingen in deze gegevens opgeven of in redelijkheid verzoeken uw gegevens te vernietigen. In beide gevallen dient u zich vooraf aan ons te legitimeren. U kunt uw verzoeken op dit punt doen op het volgende emailadres: info@passiewebsite.com. Wij behouden ons het recht voor verzoeken af te wijzen die onredelijk vaak of systematisch worden herhaald en/of die onredelijk veel tijd of inspanning van ons vragen en/of die naar ons oordeel inbreuk kunnen maken op de privacyrechten van anderen.

Hetzelfde verzoek kunt u doen bij betrokken zakelijke partners en de service providers waarmee PassieWebsite samenwerkt. Voor emailadressen zie de betreffende personen, organisaties en websites.

 1. Technologisch gegenereerde informatie
Indirecte informatie betreft gegevens die u veelal zelf, al of niet bewust, doorgeeft; deze gegevens worden technologisch gegenereerd, mogelijk door de site en/of door daarop geïnstalleerde software, en/of door uw browser of device. Technologisch kan er digitale informatie vrijkomen als u zich op welke website dan ook begeeft, dus ook op de site van PassieWebsite. Dit kunnen zogeheten logdata, cookies, pixel tags en/of device-informatie zijn. Deze zijn met name gebaseerd op bezoekersgedrag: welke pagina’s bezoekt u, wat klikt u aan, etc.

Logdata

zijn gegevens die automatisch vanaf uw browser naar de servers van een website die u bezoekt worden doorgegeven. Dit kunnen zijn: uw internetprotocoladres, type browser, uw instellingen, de datum en tijd van uw bezoek, hoe u de website gebruikt waar u op bent en cookie data.

Cookies

zijn kleine tekstdocumentjes, aangemaakt en aanwezig op uw computer hard drive of in uw browser, die iets zeggen over uw gebruik van de website (tijdelijke sessie-cookies, u vult bijvoorbeeld een formulier in of u maakt een bepaalde keuze) of bijvoorbeeld over uw browserinstellingen (permanente cookies, die bestaan tot u of uw browser ze uitwist). De website waar u op bent leest deze tekstbitjes op haar server en onthoudt hiermee bijvoorbeeld uw opgegeven emailadres als u weer terugkomt.
In het algemeen vergemakkelijken cookies het contact tussen bezoeker en de ontvangende website. Het is of je iemand herkent van de vorige keer.
Als u niet wilt dat cookies over u blijven bestaan, kunt u ze uitzetten. Uw browser verschaft u hierover informatie (zie bijvoorbeeld https://support.google.com/accounts/answer/61416 en https://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen-instellen). Op uw mobiele telefoon krijgt u in voorkomende gevallen keuzes voorgelegd, zoals of uw locatiegegevens gedeeld kunnen worden of niet (voor uitzetten en wissen zie bijvoorbeeld https://support.apple.com/nl-nl/HT201265).
Door het uitzetten van uw cookies wordt u als bezoeker op geen enkele website meer digitaal herkend en moet u steeds alles opnieuw instellen en invullen, overal waar u digitale bezoekjes aflegt (zie bijvoorbeeld https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen).

Pixel tags

zijn kleine grafische plaatjes die in webpagina’s zijn opgenomen. Ze herkennen webpaginagebruik en welk format bezoekers kunnen lezen, zodat dit format ook gebruikt wordt in eventuele communicatie naar de gebruiker.

Device-informatie

In logdata die gecommuniceerd worden, kunnen automatisch gegevens zitten of je vanaf een desktop computer, een laptop, een tablet of een telefoon op de website komt en welk besturingssysteem daarop zit. Zonder dat kan er soms geen communicatie ontstaan. Bij je fabrikant en software provider kun je nagaan welke device-informatie aan de websites die je bezoekt wordt vrijgegeven. Dit verschilt namelijk per device.

Websitebeheer

Wij kunnen en behouden ons het recht voor het websitebezoek over elke tijdsperiode te evalueren. Met deze informatie kunnen wij de effectiviteit en het gebruiksgemak van de website verbeteren, met name voor de doelgroep. Het evalueren van websitebezoek is een algemeen gebruik op het internet en is geaccepteerd als behorend bij zorgvuldig websitebeheer.
Door analyse- en rapportagesoftware kunnen wij inzage krijgen in welke website-onderdelen op welke wijze worden bezocht en gebruikt. Dat gaat bijvoorbeeld om aantallen bezoekers per pagina, hack-gedrag gevonden door beveiligingssoftware en klantgedrag gevonden door winkel-software. Als wij dit doen, zien wij niet welke individuele bezoekers achter het gedrag van (groepen van) bezoekers schuilgaan. De enige uitzondering daarop is als voor de goede gang van zaken naar de mate van het redelijke uw gegevens worden gevraagd en u die opgeeft.

Communicatiebeheer
Op dezelfde manier kunnen en behouden wij ons het recht voor door ons verzonden email en eventuele andere gegenereerde communicatie richting doelgroepen technologisch te evalueren. Ook dit dient om inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van deze uitingen en ze waar nodig te verbeteren.

Retargeting
Wij volgen geen bezoekers over het verdere internet, zogeheten ‘actieve retargeting’. Uw surfgedrag op onze site is voor ons niet gekoppeld aan uw persoon. Wat wij dus ook niet kunnen, is gekoppelde gegevens aan andere partijen doorspelen die u daarmee zouden kunnen volgen met advertenties.
Het kan wel zo zijn dat andere websites, die u heeft bezocht, of andere partijen dit wel doen. Als u vervolgens verder surft op het internet, kunt u eventueel met advertenties worden geconfronteerd gebaseerd op uw elders opgegeven belangstelling, op basis van retargeting door die sites of die partijen. De oorzaak daarvan ligt bij het privacybeleid (en uw keuzes daarin) van andere partijen of op andere websites die u bezocht heeft en die wel aan actieve retargeting doen. Voor zover die partijen u zijn tegengekomen op onze site (bijvoorbeeld eventuele adverteerders), staan wij retargeting door anderen op onze site toe (‘passieve retargeting’). Wij willen proberen passieve retargeting op onze site zo veel mogelijk terug te dringen, waar dit een goede bedrijfsvoering niet schaadt en voor zover dat mogelijk en bij ons bekend is, bijvoorbeeld door geen of weinig advertentieruimte op onze site ter beschikking te stellen aan derden en samen te werken met partijen die niet aan actieve retargeting doen. Het zoeken van partijen die niet aan actieve retargeting doen, is een nog weinig betreden pad op het internet. Naar verwachting zal er meer aandacht voor komen nu de AVG in werking is getreden. U kunt aan onze intentie op dit punt dan ook geen rechten ontlenen.

Gegevensopslag
Wij slaan indirecte, onpersoonlijke gegevens, verkregen door evaluatie van websitebezoek, op in een beveiligde website, een digitaal bestand op een personal computer en/of bij een erkend servicebedrijf dat websitebezoek evalueert.Gegevens verkregen uit onderzoek van de effectiviteit van email worden opgeslagen bij een erkende autoresponder (email verzendende instantie).

Wij bewaren evaluatiegegevens tot maximaal 5 jaar na een uitgevoerd evaluatie-onderzoek. Daarna vernietigen wij deze gegevens.

Inzage
U heeft het recht inzage te krijgen in evaluatiegegevens, zodra wij die eventueel in de toekomst (laten) genereren en (laten) bewaren. Hiertoe dient u zich vooraf aan ons te legitimeren. U kunt uw verzoek tot inzage dan doen op het volgende emailadres: info@passiewebsite.com. Wij behouden ons het recht voor verzoeken af te wijzen die naar ons oordeel gegevens betreffen die niet te herleiden zijn tot een persoon of personen, dan wel die onredelijk vaak of systematisch worden herhaald en/of die onredelijk veel tijd of inspanning van ons vragen en/of die inbreuk maken op de privacyrechten van anderen.
In het geval wij uw verzoek tot inzage toewijzen, kan het raadzaam zijn hetzelfde verzoek te doen bij eventueel betrokken zakelijke partners en service providers waarmee PassieWebsite hiertoe samenwerkt.

 1. Encryptie
Op deze site is SSL geïnstalleerd. Dat betekent dat de gegevens van eventuele betalingen die via de site verlopen en gegevens uit het invullen en verzenden van formulieren via encryptie getransporteerd worden. Onbevoegden kunnen niet bij de gegevens die verzonden worden.
Wij laten betaalverkeer echter veelal uitsluitend via de bank verlopen. Betaalinformatie heeft de hoogste vertrouwelijkheid en wordt alleen gebruikt voor het afronden van uw afgesproken betaling.

 1. Haalbare privacy
Voor alle gegevens geldt in het algemeen: hoeveel zorg ook aan vertrouwelijkheid besteed, geen enkele elektronische transmissie en opslag is 100% veilig. Wij streven naar commercieel en voor ons haalbare veiligheid die in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is. Zo hebben wij software geïnstalleerd die hacking beoogt tegen te gaan. Net als iedere website en bij elk gegevensbestand kunnen ook wij absolute veiligheid niet garanderen. Het redelijkheidsbeginsel brengt dit met zich mee.

 1. Wetsuitvoering en handhaving
Wij behouden ons het recht voor uw persoonlijke gegevens en niet tot uw persoon herleidbare gegevens te verstrekken aan bevoegde nationale en/of Europese autoriteiten, indien hun verzoeken strekken ter uitvoering en/of handhaving van dwingend nationaal en/of Europees recht, dan wel ten behoeve van legitieme procesvoering, de nationale en/of Europese veiligheid of de veiligheid van deze site.

 1. Social media
Uw links naar en gebruik van sociale media in relatie tot de site zijn voor uw eigen verantwoordelijkheid.

 1. Kinderen
De site richt zich niet tot kinderen onder de 14 jaar. Zodra ons blijkt dat een kind onder de 14 jaar gegevens heeft achtergelaten zonder ouderlijke toestemming, zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen en het contact te stoppen. Gedane transacties blijven in redelijkheid in stand.

 1. Wijziging
Wij kunnen dit Privacybeleid wijzigen door het publiceren van het geüpdate Privacybeleid op deze pagina. Mochten wij al contact met u hebben in het onwaarschijnlijke geval dat het gewijzigde Privacybeleid voor uw privacy nadeliger zou zijn, dan vragen wij vooraf uw toestemming voor de nadelige wijziging.

Voor vragen over het Privacybeleid kunt u zich richten tot info@passiewebsite.com. Het Privacybeleid is geactualiseerd op 25-06-2023. Copyright PassieWebsite. Neem contact op als u geïnteresseerd bent in dit Privacybeleid.